Top 10 similar words or synonyms for rørvagtel

engsnarre    0.923458

fjordterne    0.910175

hedehøg    0.899882

pibesvane    0.893362

rørhøg    0.893046

gulspurv    0.891971

hvidbrystet    0.890275

dværgterne    0.888581

mosehornugle    0.887312

brushane    0.886418

Top 30 analogous words or synonyms for rørvagtel

Article Example
Plettet rørvagtel Plettet rørvagtel ("Porzana porzana") er en 23 centimeter lang fugl, der yngler spredt i Europa og dele af Asien. Det er en trækfugl, der fortrinsvis overvintrer i tropisk Afrika. Plettet rørvagtel har navn efter de hvide pletter i den brune fjerdragt. Den opholder sig mest skjult i sumpede områder, hvor den lever af smådyr og mindre plantedele. Arten bemærkes ofte ved hannens natlige spil, der ledsages af en parringssang, der lyder som et piskesmæld, "huitt".
Plettet rørvagtel I Danmark yngler et skiftende antal fugle fra år til år. Der var i 2007 cirka 64 ynglepar. Antal par vurderes efter antallet af spillende hanner. Omkring halvdelen af landets ynglefugle findes i Vejlerne i Nordjylland.
Natura 2000-område nr. 89 Vadehavet plettet rørvagtel (Y)
Natura 2000-område nr. 89 Vadehavet plettet rørvagtel (Y)
Natura 2000-område nr. 89 Vadehavet plettet rørvagtel (Y)
Natura 2000-område nr. 66 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Plettet rørvagtel sikres gode ynglemuligheder og der er en lille ynglekoloni
Lillebælt Lillebælt er et beskyttet vådområde med særlig betydning for fugle og underlagt Ramsar-konventionen. Udpegningen af Lillebælt til et Ramsarområde skete for at sikre bedre vilkår for ynglende og trækkende fugle, her kan kan specielt nævnes arter som; sangsvane, havørn, rørhøg, plettet rørvagtel, engsnarre, klyde, brushane, mosehornugle, fjordterne, havterne, dværgterne, bjergand, ederfugl, hvinand og toppet skallesluger.
Tryggelev Nor Tryggelev Nor er et nor der ligger på vestkysten af Sydlangeland er et af landets fineste fuglereservater. Norets afvekslende natur med fersk- og saltvandspåvirkede enge og moseområder med rørskove, krat, strandeng, overdrev og frie vandflader skaber levested for mange fuglearter. Noret er et af de mest fuglerige vådområder i Danmark. Her yngler ca. 70 forskellige arter, hvoraf flere er sjældne bl.a. rørdrum, plettet rørvagtel, rørhøg og skægmejse.
Nordre Tyrifjorden vådmarkssystem Reservaterne er også raste- og overvintringsområde for flere nationalt sjældne arter og rødlistearter. Op mod 400 sangsvaner ("Cygnus cygnus") er registreret der, indtil isen lægger sig i efteråret, og næsten lige så mange om foråret. Der er også registreret toppet lappedykker ("Podiceps cristatus", som yngler der), sædgås ("Anser fabalis"), sortand ("Melanitta nigra"), lille skallesluger ("Mergus albellus"), trane ("Grus grus"), spidsand ("Anas acuta"), skeand ("Anas clypeata") og blå kærhøg ("Circus cyanus") der. Ud over toppet lappedykker yngler nogen gange også atlingand ("Anas querquedula"), blishøne ("Fulica atra"), lille præstekrave ("Charadrius dubius"), fjordterne ("Sterna hirundo") og lille flagspætte ("Dendrocopos minor") der, samt formentlig også plettet rørvagtel ("Porzana porzana") og vandrikse ("Rallus aquaticus") når forholdene er gunstige.
Hamburgkultur Landskabet var en parktundra med spredte forekomster af dværgbirk, røn og polarpil. Klima og plantevækst synes at have tiltrukket et rigt fugleliv: trane, dalrype, plettet rørvagtel, almindelig ryle, svartbag eller gråmåge, svaner, ænder og gæs, og tillige lokket rensdyr, vildhest, hare, ræv, ulv og jærv op i det sydskandinaviske område – og rensdyrjægerne fulgte efter. At dømme efter fundfordelingen må rensdyrene have vandret nord- og sydpå ad mindst to ruter: dels op igennem Østjylland, dels over Lolland til Sjælland og muligvis videre til Skåne (i begge tilfælde var der tale om et mere eller mindre sammenhængende fastlandsområde, opsplittet af datidige elve).