Top 10 similar words or synonyms for herredsskriver

herredsfoged    0.798565

sønderlyng    0.793960

bårse    0.788869

hids    0.781509

middelsom    0.776941

gjerlev    0.772110

byskriver    0.767746

houlbjerg    0.767417

tybjerg    0.761846

ginding    0.760726

Top 30 analogous words or synonyms for herredsskriver

Article Example
Slumstrup (Sædding Sogn) vistnok gift med den forrige Ejers Enke; efter ham solgtes den, til herredsskriver Joh. Hagensen, der 1714 skødede den til
Henrik Tetens Han var søn af rektor, magister, senere biskop, dr. theol. Peder Tetens og Anania Wederkinch, blev 1777 student fra Ribe Katedralskole, tog 1781 filosofikum, blev 3. marts 1786 cand. jur. og 20. oktober samme år vicelandsdommer i Nørrejylland (Viborg Landsting). 1789 blev Tetens tillige byfoged i Mariager, herredsfoged i Gjerlev og Onsild Herreder, byskriver i Mariager og herredsskriver i Gjerlev Herred, birkedommer og skriver i Mariager Klosters Birk, 1792 herredsskriver i Onsild Herred samt birkedommer og skriver i Overgaards Birk, 1814 herredsfoged og skriver i Fjends og Nørlyng Herreder.
Christian Julius Frederik August Moltke 1818 blev Moltke exam.jur., tog 1819 afsked fra Hæren og blev samme år byskriver i Svendborg, herredsskriver i Sunds og Gudme Herreder og samme år kammerjunker. Fra 1833 var han også byfoged i Svendborg.
Testrup Kirke Altertavlen er fra ca. 1700, mens prædikestolen er fra 1615. Døbefonten er fremstillet i svensk granit og indviet i 1934. Dåbsfadet blev i 1717 foræret til kirken af herredsskriver Peter Andersen og hustru, men er betragteligt ældre, da det er tilvirket i 1575.
Handelspladser i Danmark "I judiciel Henseende danner Løgstør By et eget Birk. Birkedommeren, der tillige er Birkeskriver, forener hermed Embedet som Herredsfoged og Herredsskriver i Aars og Slet herreder. Communalbestyrelsen bestaar af Birkedommeren og 3 valgte Repræsentanter. Communaludgifterne vare i 1854 c. 3000 Rd. Fattigvæsenet har P.C.Thaarups Legat, hvortil hører Kongetienden af Hellevad sogn, samt et mindre Legat stiftet af D.Iversen."
Løgstør "I judiciel Henseende danner Løgstør By et eget Birk. Birkedommeren, der tillige er Birkeskriver, forener hermed Embedet som Herredsfoged og Herredsskriver i Aars og Slet herreder. Communalbestyrelsen bestaar af Birkedommeren og 3 valgte Repræsentanter. Communaludgifterne vare i 1854 c. 3000 Rd. Fattigvæsenet har P.C.Thaarups Legat, hvortil hører Kongetienden af Hellevad sogn, samt et mindre Legat stiftet af D.Iversen."
Ingvorstrup Ingvorstrup skal være anlagt og have navn efter Ingvor Beske. Den tilhørte 1441 og 1446 Ove Henriksen, væbner, vist nok af slægten Lunov, 1486 hans søn Laurids Ovesen. Den bekendte latinske digter og professor Rasmus Glad (Erasmus Lætus) er født på Ingvorstrup 1526, søn af herredsskriver Mikkel Ingvorsen, der boede på Ingvorstrup.
Holger Frederik Skeel Han var søn af amtmand Vilhelm Mathias Skeel og hustru, blev 1805 cand.jur., 1808 prøveprokurator, 1810 overretsprokurator, bosat i Slagelse, 1816 i Odense, hvor Skeel 1818 og 1819 var konstitueret rådmand, by- og herredsskriver. 1830 flyttede han til København, blev 1832 landsoverrets-, samt hof- og stadsretsprokurator, 1836 administrator for Det Skeel'ske Fideikommis, overtog 1837 Det Skeel'ske Majorat og blev samme år patron for Roskilde adelige Jomfrukloster.
Jacob Andreas Lunddahl Han tog examen artium i 1824 og blev cand.jur. fra Københavns Universitet i 1829. Lunddahl var fra 1830 volontør, senere skriver, ved Rentekammeret, hvor han derefter blev kopist 1832–1836 og fuldmægtig 1836–1837. Han var landfoged på Færøerne 1837–1852, blev kammerråd i 1847 og byskriver i Faaborg samt herredsskriver i Sallinge 1852–1864. Lunddahl var desuden valgt til Folketinget for Færørene 1866–1869. I 1864 fik hans tildelt rang af justitsråd.
Paludan Ovennævnte Provst Peder Hansen Paludan (1687-1753) var fader til sognepræst i Kalundborg, provst Hans Jacob Paludan (1717-1782), af hvis børn skal nævnes de slotspræst Peder Paludan (1755-1799), sognepræst i Fanefjord Johan Paludan (1756-1821), Anna Paludan (1760—1827) — der ægtede ovennævnte pastor Johan Lønborg Paludan (1757-1840) — samt sognepræst i Sønder Kirkeby og Alslev Ebbe Jacobsen Paludan (1767-1815) — hvis søn sognepræst i Vestenskov og Kappel Hans Jacob Peder Dorph Paludan (1814-1883) var morfader til professor i Oslo Francis Bull (1887-) — og overtelegrafinspektør, postmester, justitsråd Holger Frederik Paludan (1772—1855), der var fader til kommandør Frederik Paludan (1808-1880) og til herredsskriver i Vejle, kancelliråd Hans Jacob Paludan (1805-1864); denne sidste var fader til overretssagfører Holger Frederik Paludan (1845-1923) og til professor Julius Paludan (1843-1926), hvis sønner var bibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek Hans Aage Puggaard Paludan (1894-1942) og forfatter Stig Henning Jacob Puggaard Paludan (1896-1976).