Top 10 similar words or synonyms for trais

gweithredoedd    0.835956

hiliol    0.828657

cyffuriau    0.824017

polisïau    0.818028

troseddau    0.808080

ymddygiad    0.805583

thrais    0.800528

casineb    0.796151

troseddol    0.795789

cyfunrywiol    0.793629

Top 30 analogous words or synonyms for trais

Article Example
Trais Defnyddio grym corfforol neu faterol yn erbyn eraill yw trais. Mae'n cynnwys graddfa eang o agweddau ac ymddygiadau.
Trais rhywiol Treisio yw cael rhyw â rhywun nad yw'n gallu cydsynio.
Trais rhywiol Syniad cyffredin o dreisio yw pan fydd dieithryn yn ymosod yn gorfforol ar ferch ac yn ei threisio. Er bod hynny'n digwydd, mewn llawer o achosion o dreisio mae'r treisiwr yn adnabod y dioddefwr. Yn y gorffennol, tybiwyd nad oedd modd i ŵr dreisio'i wraig; roedd tybiaeth bod cydysyniad awtomatig rhwng gŵr a gwraig, ac yn wir, yn hanesyddol, bu tueddiad i weld gwraig fel rhan o eiddo'i gŵr. Nid yw hyn yn wir bellach: mae treisio priodasol yn drosedd yng Nghymru a Lloegr ac mewn nifer gynyddol o wledydd ledled y byd.
Trais deddfwriaethol Mae'r term trais deddfwriaethol yn cyfeirio at unrhyw wrthdrawiadau tresigar rhwng aelodau cyrff deddfwriaethol, yn aml o fewn y ddeddfwrfa ei hunan ac wedi'u hachosi gan faterion dadleuol a phleidleisiau agos.
Trais gwleidyddol Term eang sydd yn cwmpasu defnydd trais mewn cyd-destun gwleidyddol, yn bennaf er mwyn cyrraedd nod wleidyddol benodol, yw trais gwleidyddol. Gall trais gwleidyddol gynnwys terfysgaeth wleidyddol, rhyfel, gwrthryfel, chwyldro, gormes, bradlofruddiaeth, terfysg, ac anhrefn sifil. Mae rhai diffiniadau yn ei neilltuo at drais gan weithredyddion anwladwriaethol yn unig, tra bo eraill yn cynnwys trais gan wladwriaethau hefyd.
Trais rhywiol Mae trais rhywiol (hefyd treisio) yn golygu cael cyfathrach rywiol gyda rhywun heb eu cydsyniad. Cydsyniad yn y cyd-destun hwn yw bod rhywun yn cytuno i gael rhyw o'u hewyllys rydd eu hunain, heb ddim gorfodaeth. Mae treisio yn fath o gam-drin rhywiol, ac yn y rhan fwyaf o wledydd mae'n un o'r troseddau mwyaf difrifol.
Trais rhywiol Gall treisiwr ddefnyddio trais corfforol, cyffuriau neu fygythiadau er mwyn cael ei ffordd. Fodd bynnag, gall cyfathrach rywiol fod yn drais rhywiol heb fod ffrwgwd neu wrthwynebiad amlwg i'r gyfathrach, os nad oes cydsyniad. Nid yw peidio datgan cydsyniad ynddo'i hunan yn golygu diffyg cydsyniad os yw'r cyd-destun yn awgrymu'n eglur bod cydsyniad, ond mewn rhai achosion, nid yw dioddefwr mewn sefyllfa i gydsynio.
Trais rhywiol Heblaw am effeithau corfforol uniongyrchol trais rhywiol, gan gynnwys ymosodiad corfforol o bosibl, a risg o ddal heintiau a drosglwyddir yn rhywiol, gall effeithiau seicolegol trais rhywiol fod yn anferth.
Trais rhywiol Mae treisio yn digwydd yn erbyn merched a dynion.
Achos trais Steubenville Achos o drais rhywiol yn erbyn merch yn Steubenville, Ohio, UDA, oedd achos trais Steubenville. Cafodd y ferch ei threiddio'n fyseddol pan oedd yn feddw ar noson 11/12 Awst 2012; yn ôl cyfraith Ohio mae byseddu heb gydsyniad yn drais.