Top 10 similar words or synonyms for gyfyngiadau

rymoedd    0.751511

methodolegol    0.737933

triniaethau    0.737789

gormodol    0.736311

ddisgyrchiant    0.733374

buro    0.733199

feddyginiaeth    0.732441

artaith    0.728777

gwybyddol    0.726840

cydraddoldeb    0.726220

Top 30 analogous words or synonyms for gyfyngiadau

Article Example
Allen Ginsberg Datblygodd y beirdd ac ysgrifenwyr "Beat" arddull newydd o ysgrifennu gan dorri'n rhydd o gyfyngiadau a chonfensiynau bywyd Americanaidd y cyfnod.
Rheoli prosiect Ymgais "dros dro" yw prosiect, gyda cychwyn a diwedd pendant (yn aml o dan gyfyngiadau amser, a chyfyngiadau nawdd neu dargedau cyflawnadwy). Ymgais pob prosiect yw cwrdd ag amcanion a nodau unigryw.
Cymdeithas Genhadol Llundain Ceisiai'r Gymdeithas greu fforwm ble gallai efengylwyr o wahanol enwadau weithio gyda'i gilydd a rhoi cefnogaeth ariannol i genhadaeth dramor. Yr oedd hefyd yn wrthwynebus i'r rhai a oedd eisiau ymdrin a phobl frodorol heb unrhyw gyfyngiadau masnachol neu filwrol.
Er Gwell Er Gwaeth Hunangofiant yr Hybarch Elwyn Roberts, cyn-Archddiacon Bangor, yn adlewyrchu ei ymroddiad i fywyd prysur yn yr eglwys, ynghyd â chofnod gonest o'i ymddeoliad cyn-amserol wrth iddo wynebu'n arwrol gyfyngiadau clefyd Parkinson.
Rygbi'r undeb Rheolir rygbi'r undeb gan y Bwrdd Rygbi Rhyngwladol ers iddo gael ei greu ym 1886 ac ar hyn o bryd mae ganddo 115 o undebau cenedlaethol. Ym 1995, cafodd y BRRh wared ar gyfyngiadau ar daliadau i chwaraewyr, gan wneud y gêm yn broffesiynol yn gyhoeddus ar y lefel uchaf am y tro cyntaf.
Rhyddid gwybodaeth Mae rhyddid gwybodaeth yn cyfeirio at ddiogelwch yr hawl i ryddid mynegiant o ran y rhyngrwyd a thechnoleg gwybodaeth. Mae rhyddid gwybodaeth hefyd yn ymwneud â sensoriaeth yng nghyd-destun technoleg gwybodaeth, h.y. y gallu i gyrchu cynnwys y we heb sensoriaeth neu gyfyngiadau.
Totalitariaeth System wleidyddol yw totalitariaeth lle nad yw'r wladwriaeth, sydd gan amlaf o dan unben, carfan, neu blaid unigol, yn cydnabod unrhyw gyfyngiadau i'w hawdurdod ac yn ceisio rheoli pob agwedd o fywyd cyhoeddus a phreifat pan fo'n bosib. Gan amlaf nodweddir totalitariaeth gan gyfuniad o awdurdodaeth ac ideoleg.
Dawns Mae'r diffiniad o beth yn union yw dawns yn dibynnu ar gyfyngiadau cymdeithasol, diwylliannol, artistig a moesol. Mae'n amrywio o symudiadau gweithredol (megis dawnsio gwerin) i dechnegau meistrolgar fel "ballet". Gellir cymryd rhan mewn dawns neu ei berfformio ar gyfer cynulleidfa. Gall fod yn seremonïol, cystadleuol neu'n rywiol hefyd. Gall dawns ymgorffori neu fynegi syniadau, emosiynau neu adrodd stori.
Neo-ryddfrydiaeth Mae'r term Neo-ryddfrydiaeth (Saesneg: "Neoliberalism") yn ddisgrifiad ar gyfer defnydd newydd (Lladin: "neo" = newydd) neu ddiweddariad o syniadau'r 19g ynglẏn ag economeg "laisse-faire" ("laisse-faire" = 'gadael llonydd' yn Ffrangeg, hynny yw gadael llonydd i'r farchnad rydd, heb reolaeth neu gyfyngiadau).
Neo-ryddfrydiaeth Yn yr adroddiad "Cyffes Accra" - Cyngor Cyffredinol Cynghrair Eglwysi Diwygiedig y Byd diffinir neo-ryddfrydiaeth fel y ganlyn: "Yn ei gweithgaredd ryngwladol o dra-arglwyddiaethu, mae neo-ryddfrydiaeth yn cyfeirio at athroniaeth wleidyddol-economaidd sy’n dad-bwysleisio neu’n gwrthod ymyrraeth llywodraeth neu arall yn yr economi; bydd yn caniatau i’r farchnad weithredu heb gyfyngiadau nag amddiffyniadau. Yng nghyd-destun yr UD a Chanada, mae economeg neo-ryddfrydol wedi’i phlethu’n fwy gyda syniadau gwleidyddol ceidwadol a neo-geidwadol na rhai rhyddfrydol. Mae economeg neo-ryddfrydol yn canol-bwyntio ar ddulliau marchnad rydd, llai o gyfyngiadau ar weithrediadau busnes a hawliau eiddo, yn hytrach na hawliau dynol. Mae’n hybu’r farchnad trwy fod yn rym sylfaenol gweithgaredd economaidd dynol, gan bwysleisio cystadleuaeth a thwf a chynnal hunan-fudd unigolion dros fudd pawb. Mae polisïau economaidd neo-ryddfrydol yn cynnwys preifateiddio gwasanaethau fel addysg, dŵr a gofal iechyd; dadreoleiddio sy’n aml yn esgor ar lai o hawliau ac amddiffyniadau i weithwyr a’r amgylchedd; gostyngiadau mewn gwariant llywodraeth ar raglenni cymdeithasol, fel addysg, ac erydiadau yn y rhwyd ddiogelwch ar gyfer y tlawd; llif rhydd buddsoddiadau, cynnyrch a swyddi (ond yn nodweddiadol, dim pobl) ar draws ffiniau cenedlaethol heb gyfyngiadau a masnachu cynyddol."