Top 10 similar words or synonyms for gwrywdod

benyweidd    0.789714

carbohydradau    0.769804

cignoeth    0.769087

wrig    0.762238

germau    0.757700

cymysgeddau    0.754580

gyfeiriadedd    0.751020

ymddygiadol    0.750906

sitrig    0.750460

protista    0.750416

Top 30 analogous words or synonyms for gwrywdod

Article Example
Gwrywdod Term sy'n disgrifio nodweddion a gysylltir â chymeriad dyn yw gwrywdod. Gall hefyd gael ei ddisgrifio fel swyddogaeth ryweddol draddodiadol, a rhan allweddol o hunaniaeth ryweddol dynion.
Duw Corniog (Wica) I Wica, "personoliad egni grym bywyd anifeiliaid a'r gwyllt" yw'r Duw Corniog gyda chysylltiadau ag anialwch, gwrywdod a'r helfa. Dywedodd Doreen Valiente hefyd fod y Duw Corniog yn mynd ag ysbrydion y meirw i'r Isfyd.
Duw Corniog I Wica, "personoliad egni grym bywyd anifeiliaid a'r gwyllt" yw'r Duw Corniog gyda chysylltiadau ag anialwch, gwrywdod a'r helfa. Dywedodd Doreen Valiente hefyd fod y Duw Corniog yn mynd ag ysbrydion y meirw i'r Isfyd.
Ffeithiau Chuck Norris Mae ffeithiau Chuck Norris yn ffeithiau dychanol am yr actor Chuck Norris sydd wedi dod yn ffenomen rhyngrwyd ac o ganlyniad wedi dod yn gyffredin mewn diwylliant poblogaidd. Mae'r ffeithiau fel arfer yn hawliadau hyperbolig afresymol am ei chaledwch, agwedd, soffistigeiddrwydd, a gwrywdod.
Pan (duw) Cafwyd Pan ei addoli yn arbennig yn Arcadia, er nad oedd temlau mawr iddo yn yr ardal. Roedd yn dduw coedwigoedd, caeau a phreiddiau, ffrwythlonrwydd a gwrywdod. Dywedir ei fod yn ymlid y nymffod yn y coedydd, gan obeithio cael cyfathrach rywiol â hwy. Mewn rhai ffyrdd mae'n debyg i'r duw Dionisus ac roedd yn aml yng nghwmni'r duw hwnnw.
Androgynedd Yn ôl y seicolegydd, cyfeiria at berson a chanddo nodweddion personol cryf, ond nid o reidrwydd biolegol, a gysylltir â'r ddau ryw. Mae personoliaeth yr unigolyn androgynaidd yn cyfuno benyweidd-dra a gwrywdod: gwydnder ac addfwynder, pendantrwydd a natur fagwrol. Mae unigolion androgynaidd yn debycach o fod yn gyfunrywiol neu'n ddeurywiol na phersonau sy'n cadw at swyddogaethau rhyweddol traddodiadol. Yn sgil dyfodiad ffeministiaeth a'r mudiad hawliau i fenywod, daeth agweddau o ymddygiad androgynaidd yn fwy dderbyniol ac atyniadol nag yn y gorffennol.
Pan (duw) Ym 1933, cyhoeddwyd "The God of the Witches" gan Eifftiwr Margaret Murray, gan ddamcaniaethu mai dim ond ffurf o dduw corniog a addolwyd ar draws Ewrop gan gwlt gwrach yw Pan. Dylanwadodd y theori hon y syniad Neo-baganaidd o Dduw Corniog, fel archdeip rhywioldeb a gwrywdod gwrywaidd. Yn Wica, mae archdeip y Duw Corniog yn hynod o bwysig, fel y'i cynrychiolwyd gan dduwdodau megis Cernunnos y Celtiaid a Pashupati yr Indianaid.
Symbolau LHDT Dyluniodd Gilbert Baker y faner enfys ar gyfer Dathliad Rhyddid Hoyw San Francisco 1978. Nid yw'r faner yn dangos enfys, ond lliwiau'r enfys fel stribedi llorweddol, gyda choch ar y brig a phorffor ar y gwaelod. Mae'n cynrychioli amrywiaeth hoywon a lesbiaid ar draws y byd. Weithiau defnyddir stribed du, i gynrychioli gwrywdod neu falchder lledr, yn lle'r stribed porffor. Mae coch yn sefyll am fywyd, oren am iachâd, melyn am yr haul, gwyrdd am natur, glas am heddwch, a phorffor am enaid. Roedd gan y faner enfys wreiddiol dau stribed ychwanegol, pinc ac acwa, dau liw sy'n dynodi deurywioldeb. Mae'r dau liw hyn yn y Triongl Dwbl Deurywiol ac mae'r pinc yn debyg i'r triongl pinc. Mae'r faner enfys wreiddiol wyth-liw yn chwifio dros The Castro yn San Francisco ac uwchben y Ganolfan Gymunedol Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, a Thrawsrywiol yn Ninas Efrog Newydd.
Hunaniaeth rhywedd Ymddengys ym mhob cymdeithas gategorïau rhywedd sy'n gosod sylfaen i hunaniaeth gymdeithasol yr unigolyn mewn perthynas ag aelodau eraill y gymdeithas. Yn y mwyafrif o gymdeithasau, mae rhaniad sylfaenol rhwng nodweddion rhywedd y gwryw a'r fenyw, a glynai'r nifer fwyaf o bobl wrth y ddeuoliaeth rhywedd hon sy'n gorfodi cydymffurfiad yn ôl delfrydau gwrywdod a benyweidd-dra, yn nhermau rhyw fiolegol, hunaniaeth rhywedd, a mynegiant rhywedd fel ei gilydd. Eto, mewn pob cymdeithas, mae ambell unigolyn nad yw'n uniaethu â'r rhywedd sy'n cyd-fynd â'i ryw fiolegol, neu agweddau ohonno. Ceir amryw hunaniaeth a disgrifiad ar gyfer y fath bobl, megis trawsrywedd ac anneuaidd, a chategorïau trydedd ryw mewn diwylliannau arbennig, er enghraifft y kathoey yng Ngwlad Thai a'r Dau-Enaid ymhlith brodorion Gogledd America.