Top 10 similar words or synonyms for argymhellwyd

foras    0.688788

polaredd    0.665592

threth    0.665328

balans    0.663019

fewnbwn    0.655681

sgalpaigh    0.654459

gwrthiselder    0.650293

gwrywgydiaeth    0.648344

dyfrllyd    0.648237

trafodiadau    0.647227

Top 30 analogous words or synonyms for argymhellwyd

Article Example
Ail farn Yn y DU os penderfyna'r claf y driniaeth a argymhellwyd gan yr ail arbenigwr mae'n rhaid gael atgyfeiriad ffurfiol gan y sawl a roddodd y farn wreiddiol.
Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol Ym mis Mai 2015 y penderfynodd Llywodraeth Cymru ddyfarnu grant i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i sefydlu'r 'endid' genedlaethol a argymhellwyd gan y Grŵp Adolygu a gafodd ei enwi'n Ganolfan yn y diwedd. Mae'r arian a roddwyd i faes Cymraeg i Oedolion wedi ei gwtogi ers 2014-15 o £11,882,012 i £10,568,711 yn 2016-17.
Ad-drefnu Llywodraeth Leol yng Nghymru, 2015 Ar 20 Ionawr cyhoeddodd Comisiwn Williams ei adroddiad a oedd yn argymell uno awdurdodau er mwyn lleihau'r niferoedd. Diystyrwyd newid yn y ffiniau. Argymhellwyd rhwng 10 a 12 awdurdod lleol newydd ac y byddai'r gost o'u huno'n cael ei ateb mewn arbedion dros ddwy flynedd.
Jonathan Ross Ar yr 21ain o Dachwedd 2008, dywedodd Ymddiriedolaeth y BBC fod y galwadau ffôn yn "deplorable intrusion with no editorial justification" Cefnogodd yr ymddiriedolaeth gwaharddiad 12 wythnos Ross ond argymhellwyd na ddylid cymryd unrhyw gamau pellach yn ei erbyn. Dychwelodd Ross i'w waith ym mis Ionawr 2009 a darlledwyd y rhaglen gyntaf o "Friday Night With Jonathan Ross" ar y 23ain o Ionawr 2009. Y gwestai oedd Tom Cruise, Stephen Fry a Lee Evans, a chafwyd cerddoriaeth gan y band Franz Ferdinand.
Gŵyl Daniel Owen Gŵyl ddwyieithog â gynhelir pob blwyddyn am wythnos, oherwydd ganwyd a bu farw Daniel Owen yr un mis. Sefydlwyd yr ŵyl gan John Mainwaring, dysgwr Cymraeg oedd ar Uwch Prifysgol Bangor yn Yr Wyddgrug. Roedd rhaid iddo ddarllen nofel Cymraeg ar gyfer Arholiad Lefel A, ac argymhellwyd Enoc Huws gan ei diwtor, Eirian Conlon. Ysbrydolwyd John i gynnal yr ŵyl ac i gyhoeddi cyfieithiadau'r gwaith Daniel Owen er mwyn ehangu cynnulleidfa yr awdur tu hwnt y gymuned Cymraeg.
Ail farn Gallai ail farn egluro'r diagnosis gwreiddiol a'r cwrs o driniaeth a awgrymwyd. Yn aml bydd cytundeb rhwng dau arbenigwr yn tawelu meddwl claf, ac yn cynyddu hyder yn ei feddyg teulu, ymgynghorydd, neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall, yn ogystal â rhoi mwy o ddewis ynghylch pwy fydd yn gwneud y driniaeth a argymhellwyd. Gallai pethau eraill fel lleoliad daearyddol, amseroedd aros, neu argymhelliad personol effeithio ar benderfyniad y claf hefyd.
Partneriaeth Masnach a Buddsoddiad TrawsIwerydd Ym Mawrth 2013 daeth nifer o ymgyrchwyr at ei gilydd gan gyhoeddi datganiad ar y cyd a oedd yn galw ar y partneriaid negydu (UDA a'r UE) i drafod y cytundeb yng Nghyngres yr Unol Daleithiau a Senedd Ewrop yn ogystal ag yn llywodraethau'r gwledydd unigol a fforymau agored eraill yn hytrach nag yn guddiedig rhwng drysau clo. Argymhellwyd na ddylai eiddo deallusol fod yn rhan o'r cytundeb hwn.
Cymraeg ysgrifenedig Cafwyd ymgais yn y 1960au i ddyfeisio ffurf ar Gymraeg lafar safonol y gellid ei harfer yn yr ysgolion a thu hwnt ar gyfer dysgwyr a Chymry Cymraeg fel ei gilydd. Ceisiwyd hefyd cael hyd i ffordd safonol o ysgrifennu'r iaith lafar newydd hon. Ysgogwyd yr ymgais hwn gan ddarlith radio Ifor Williams yn 1960. Pontio'r gagendor rhwng Cymraeg llenyddol a llafar ar gyfer myfyrwyr y Gymraeg oedd byrdwn y ddarlith. Wedi gwaith ymchwil gan addysgwyr cyhoeddwyd argymhellion yn y llyfryn "Cymraeg Byw" (1964). Bu croeso brwd i Gymraeg byw gan lawer o athrawon ail iaith, ond mynnai eraill y dylid addysgu'r iaith lenyddol yn unig ac eraill eto bod gwell ysgrifennu ffurfiau mwy tafodieithol fyth na'r hyn a argymhellwyd. Ni fabwysiadwyd Cymraeg Byw yn gyffredinol. Ond y mae ei ôl i'w weld yn yr ysgrifennu mwy llafar a thafodieithol a arferir erbyn hyn ar gyfer deialog mewn dramâu a ffuglen.