Top 10 similar words or synonyms for propadnutí

zabavení    0.741761

zcizení    0.711940

neuhrazení    0.690297

rozkrádání    0.683859

odejmutí    0.670465

splacení    0.664701

vyvlastnění    0.659290

náhradě    0.650637

uhrazení    0.649014

nemovitého    0.646851

Top 30 analogous words or synonyms for propadnutí

Article Example
Propadnutí věci Propadnutí věci ale nelze uložit, jestliže je hodnota dané věci v nápadném nepoměru k povaze přestupku (k hodnotě se nicméně nepřihlíží, vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku či jiný obdobný obecný zájem). Pokud by pachatel danou věc zničil, poškodil, zatajil nebo její propadnutí jinak zmařil, lze mu uložit "propadnutí náhradní hodnoty", a to až do výše hodnoty věci. Vlastníkem propadlé věci nebo stanovené náhradní hodnoty se stane stát.
Propadnutí věci Propadnutí věci lze podle § 22 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, uložit též jako kázeňský trest za zaviněné porušení povinností při výkonu vazby, a podle § 46 odst. 3 písm. e) a § 48 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, za zaviněné porušení povinnosti, pořádku nebo kázně během výkonu trestu.
Propadnutí věci Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty lze také stanovit jako sankci za neplnění smlouvy, například v případě propadnutí kauce, tj. zálohy.
Propadnutí věci Jako správní trest za přestupek jej lze podle § 35 písm. d) a § 47 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, uložit, jestliže daná věc náleží pachateli a
Propadnutí věci Propadnutí věci je sankce, kterou lze uložit zejména za spáchaný delikt. Podle českého práva ji lze uložit například podle přestupkového zákona, nebo podle zákonů o výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, případně jako trest propadnutí věci podle trestního zákoníku.
Propadnutí věci Jestliže věc nenáleží pachateli přestupku, nebo mu sice náleží, ale nelze jej za přestupek stíhat či bylo od uložení správního trestu upuštěno, anebo vlastník není znám, případně nebylo vůbec zahájeno řízení o přestupku proti určité osobě, pak lze přesto z důvodu bezpečnosti osob nebo majetku anebo jiného podobného obecného zájmu místo propadnutí věci uložit podle § 53 zákona č. 250/2016 Sb. do pěti let od spáchání skutku ochranné opatření v podobě zabrání věci. Vlastníkem zabrané věci se stává rovněž stát.
Propadnutí věci Trest propadnutí věci lze obdobně uložit také v trestním řízení, a to podle § 52 odst. 1 písm. f) a § 70–72 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Rozsáhlejším trestem je trest propadnutí majetku.
Trest propadnutí majetku Může postihnout veškerý majetek nebo jen část, kterou určí soud. Nesmí se ale dotknout majetkových hodnot, které jsou nezbytné např. k uspokojení životních potřeb odsouzeného či jeho potomků. Majetek, tímto způsobem postihnutý, připadá státu.
Trest propadnutí majetku Zpravidla bývá uložen za zvlášť závažné zločiny, jimiž pachatel pro sebe či pro jinou osobu získal nebo se snažil získat majetkový prospěch. Může být také uložen samostatně v případě, že zákon uložení tohoto trestu za spáchaný zločin dovoluje a jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a k osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
Trest propadnutí majetku Trest propadnutí majetku je nejpřísnější majetkový trest. V českém právu je upraven v § 66 trestního zákoníku.