Top 10 similar words or synonyms for kinematické

tenzorové    0.722768

elektrostatická    0.720361

logaritmická    0.710617

konduktivity    0.706450

průtočnosti    0.703437

viskozity    0.702493

komutace    0.696196

invariance    0.695781

reaktance    0.694305

kalorimetrická    0.686813

Top 30 analogous words or synonyms for kinematické

Article Example
Rayleighovo číslo formula_6 součinitel kinematické viskozity.
Viskozita Závislost kinematické viskozity vody na teplotě lze vyjádřit vztahem:
Tření Smykové tření (vlečné tření, kinematické tření) je tření, které vzniká mezi tělesy při jejich posuvném pohybu.
Holonomní vazba Někdy bývají v literatuře geometrické vazby nazvány holonomní a integrabilní kinematické vazby semiholonomní
Viskozita Podíl dynamické viskozity a hustoty kapaliny se označuje jako součinitel kinematické viskozity nebo kinematická viskozita (vazkost)
Šneková převodovka Šnekové soukolí slouží k vytvoření kinematické a silové vazby mezi dvěma mimoběžnými hřídeli v místě nejkratší příčky. Úhel mimoběžných os bývá nejčastěji 90°.
Bedřich Procházka Procházkovy odborné práce se týkají zejména kinematické geometrie, stereografického promítání, perspektivního promítání a fotogrammetrie. Je autorem šestisvazkového díla "Vybrané stati z deskriptivní geometrie" a společně s Vincencem Jarolímkem učebnice "Deskriptivní geometrie pro vysoké školy technické".
Vodivostně-odporové hydraulické parametry hornin Míra schopnosti zvodněného kolektoru určité mocnosti propouštět vodu s danou kinematickou viskozitou účinkem piezometrického gradientu. Je číselně roven objemovému průtoku vody o dané kinematické viskozitě průtočným průřezem o jednotkové šířce a o výšce rovné mocnosti zvodněného kolektoru při jednotkovém piezometrickém gradientu. Definoval ho Theis (1935) pro homogenní zvodněný kolektor jako součin koeficientu filtrace k a zvodněné mocnosti m:
Fritz Aurich Během svého působení v Brně se Aurich od roku 1922 mnohokrát pokusil získat místo učitele matematiky a deskriptivní geometrie na německých středních školách v Liberci, Chebu, Ústí nad Labem, Moravské Ostravě a Brně. Až 1. září 1934 byl jmenován suplentem na německé státní reálce v Brně. V roce 1941 suploval za nemocného profesora Kreutzingera přednášky z kinematické geometrie na technice.
Součinitel ztráty třením V grafu "Friction Factor" znamená součinitel ztráty třením formula_1, "Reynolds Number" je Reynoldsovo číslo (zde v poněkud nezvyklé formě s použitím dynamické viskozity formula_3 [Pa.s] místo viskozity kinematické formula_4 [ms]), "Relative Pipe Roughness" je relativní drsnost formula_5 [-] kde formula_6 [m] je absolutní drsnost potrubí (viz tabulka orientačních hodnot uvnitř grafu) a formula_7 [m] vnitřní průměr potrubí.