Top 10 similar words or synonyms for vədud

poemalarda    0.853137

bidayə    0.850648

risalətun    0.846674

outlines    0.844949

teyr    0.844381

beyləqani    0.843041

الكتب    0.842601

tibyan    0.842032

budug    0.841977

şərhu    0.841117

Top 30 analogous words or synonyms for vədud

Article Example
Əl-Vədud Əl-Vədud (ər. الودود) — Allahın adlarından biri.
Vədud Müəzzin Təbriz, Ururnivey, Rəşd, Ənzəli və Ərdəbildə təşkil edilmiş fərdi və birgə sərgilərin iştirakçısı olmuşdur.
Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi XV-XVI əsrlərdə işraqilik fəlsəfəsi Cəlaləddin Dəvvani, Qiyasəddin Daştəki, İsmayıl Anqavari, Vədud Təbrizi və başqaları tərəfindən öyrənilmiş və təbliğ edilmişdir. Cəlaləddin Dəvvani Sührəvərdinin "“İşıq heykəlləri”" kitabına həsr etdiyi şərhə görə böyük şöhrət tapmışdır. Traktat "“İşıq heykəllərinin şərhində çatışmayan cəhətlər”" (Şəvakil əl-hur fi şərh Həyakil ən-nur) adlanır. Şərhin Misir müftisi Şeyx Məhəmməd Əbduh (1849-1905) tərəfindən köçürülmüş bir nüsxəsində əsərin yazıldığı dövrlə əlaqədar siyasi hadisələrə də toxunulur.
Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi "“İşıq heykəlləri”" traktatına Məhəmməd Ələvi Hirəvinin, Yəhya ibn Nüsuh Növizadənin və bir çox başqalarının ərəbcə yazdıqları şərhlərdən fərqli olaraq Şeyx İsmayıl Mövləvi Anqavarinin "“Hikmətlərin izahı”" (İdah əl-hikəm) adlı şərhi türk dilindədi. Vədud ibn Məhəmməd Təbrizinin (...-1524) ""“İmadəddin lövhələri” həqiqətlərini açmaqda ruhlar çırağı”" (Misbah əl-ərvah fi kəşf hüquq ə-Əlvah) traktatı işraqi ədəbiyyatın maraqlı nümunələrindən sayılır. "“Bürclər traktatı”"na Müsənnəfək Əli Bistaminin şərhi, "“Həqiqətlərə dair baxışlar”"a və "“Minacat kitabı”"na Əbu Müzəffər Məhəmməd İsfəraninin şərhləri dəxi məlumdur.
Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi Anri Korbinin "“İşraq fəlsəfəsinin əlaqələri (İşraqilik fəlsəfəsində zərdüştilik motivləri)”", "“Üç Azərbaycan filosofu – Sührəvərdi, Vədud Təbrici, Rəcəbəli Təbrizi”" məqalələri fransız dilindən tərcümə olunaraq fars dilində də nəşr olunmuşdur. İran alimlərindən Zəbihulla Səfa, Səid Nəfisi, Əli Əsgər Hələbi, Ehsan Təbəri və başqaları öz əsərlərində Sührəvərdi və onun işraqilik fəlsəfəsinə xüsusi yer vermişlər. Anri Korbin, Seyid Hüseyn Nəsr və Ağa Seyyid Məhəmməd Baqir Səbzəvari filosofun əsərlərinin çap edilib yayılmasına da çalışmışlar.