Top 10 similar words or synonyms for nazif

qəhrəmanlı    0.838856

qafar    0.828243

bəhlul    0.820155

əbdüləli    0.810068

qurbanəli    0.802862

alməmməd    0.801601

nərimanoğlu    0.800530

bayraməli    0.798841

qənbər    0.797220

həşim    0.791574

Top 30 analogous words or synonyms for nazif

Article Example
Nazif Qəhrəmanlı “Uşaq ensiklopediyası”nın (c. 1-3) və “Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənə¬ti” ensiklopediyasının (c. 1-2), “Fəlsəfə lüğəti”nin və s. ensiklopediya və ədə-biyyatın hazırlanmasında iştirak etmişdir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyində ha-zırlanmış və Türkiyədə nəşr olunmuş “Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklopediyasının müəlliflərindən və redaktorlarındandır (2000), həmçinin iki cildlikCumhuriyyət Ensiklopediyasının (c. 1-2) Bakı, 2004 müəlliflərindəndir. Bəzi məqalələri rus və türk dillərində çap olunmuşdur.
Nazif Qəhrəmanlı Məqalə və yazıları AMEA və BQU-nun elmi xəbərlərində, habelə, “Ədəbiy-yat qəzeti”, “Azərbaycan”, “Ulduz”, “Qobustan”, “Kitablar aləmində”, “Eltu-ran”, “Yeni fikir”, “Həqiqət”, “Xalq qəzeti”, “Azadlıq”, “Amal”, “Kredo” və başqa qəzet və jurnallarda çap olunmuşdur. 70-ci illərdən dövri mətbuatda klas-sik irsə, ədəbi prosesə və incəsənətə, habelə milli məsələlərə və türkologiya prob-lemlərinə aid müxtəlif mövzulu məqalələrlə çıxış edir. Publisisitik yazıları var. ASE cildlərində (c.1-10) getmiş bir çox ədəbi, tarixi, hərbi mövzuda məqa¬lələrin müəllifi, habelə, AE xətti ilə nəşr olunmuş elmi və bədii tərcümə kitab¬la¬rının tərtibçisi bə redaktoru olmuşdur. Elmi və bədii tərcümələri var.
Nazif Qəhrəmanlı O ədəbi prosesi müntəzəm izləyən ədəbiyyatşünasdır. Onun Azərbaycan ədəbiyyatının klassikləri, çağdaş nümayəndələri, tənqidçi və ədəbiyyatşünaslar haqqında çoxlu məqalə və yazıları vardır. Bir publisist kimi 80-ci illərdən indi-yədək müxtəlif məsələ və problemlər barədə mətbuatda çıxış edir. N.Qəhrə¬manlı publisistika, teatr, musiqi və s. haqqında icmalların müəllifidir.
Nazif Qəhrəmanlı Nazif Ələkbər oğlu 1949-cu il martın 10-da Azərbaycannın Quba rayonunun Birinci Nügədi kəndində anadan olmuşdur. Burada orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakı Yeyinti Sənayesi Texnikumunda oxumuş (1966-1967), Bakı Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmişdir (1973).
Nazif Qəhrəmanlı Nazif Qəhrəmanlı Azərbaycanın ilk qadın dramaturqu və müəllimlərindən biri Səkinə xanım Axundzadə haqqında məqalələri və əsərlərindən nümunələri toplayaraq nəşr etdirmiş, kitaba tənqidi ön söz yazmışdır.
Nazif Qəhrəmanlı Ekspert kimi elmi işlərə və dissertasiyalara rəy verir, BQU-da buraxılış işlə-rinə rəhbərlik edir.
Nazif Qəhrəmanlı Nazif Qəhrəmanlı Əhməd Cavad (1985), Səməd Mənsur (1987), İsmayıl Katib (1988), Hacı Kərim Sanılı (1991), Bəkir Çobanzadə (1992) haqqında də-yərli oçerklər çap etdirmiş, Bəkir Çobanzadə, S.Mənsur, N.Yusifbəyli haqqında ilk kitablar çap etdirmişdir. (Bəkir Çobanzadə haqqında oçerk 1995-ci ildə Tür-kiyədə də çap edilmişdir). Onun Cabbar Əfəndizadə, Məmməd Kazım Ələkbər-li, Əhməd Triniç, Əsəd Əyyubi kimi ədəbi şəxsiyyətlər haqqında yazdığı məqa-lələr bu barədə ilk məqalələrdir. O, görkəmli ədəbiyyatşünas Mikayıl Rəfilinin həyatı və ədəbi-tənqidi yaradıcılığı haqqında dissertasiya müdafiə etmiş, onun arxivi, şeir yaradıcılığı, teatr və dramaturgiya tənqidi, elmi məruzə və çıxışları və s. haqqında elmi ictimaiyyətə ilk dəfə məlumatlar vermişdir. Onun “Azər¬baycan Ədəbiyyatı tarixçiliyi” (XIX-XX əsrlər) mövzusunda doktorluq disser¬tasiyası (1999) ədəbiyyatşünaslıq tarixində fundamental işlərdəndir.
Nazif Qəhrəmanlı O, hələ 90-cı ildə görkəmli krım-tatar maarifçisi İsmayıl bəy Qaspiralı və onun Azərbaycanla əlaqələri haqqında məqalə dərc etdirmişdir. Bu ilk məqalə¬də o, İsmayıl bəyin xidmətlərini layiqincə işıqlandırmışdır.
Nazif Qəhrəmanlı N.Qəhrəmanlı ilk dəfə jurnalist və siyasi xadim Nəsib bəy Yusifbəylinin arvadı Şəfiqə xanım Qaspirinskayaya məktublarını rus dilindən tərcümə edərək çap etdirmiş, onun haqqında geniş monoqrafiya hazırlamişdır. (Kitabda N.Yu-sifbəylinin “Tərcuman” qəzetində çıxışları ərəb əlifbasından transliterasiya edi-lərək verilmiş, onun parlamentdəki çıxışlarına və bu nəslin faciəsinə xüsusi yer ayrılmışdır.
Nazif Qəhrəmanlı Nazif Ələkbər oğlu Qəhrəmanlı (1949-2012) — Filologiya elmləri doktoru, professor.