Top 10 similar words or synonyms for liqand

liqandların    0.698540

spirtlər    0.688572

qaysaqlar    0.669523

turşular    0.669353

dioritlər    0.667492

ftor    0.667052

kationları    0.664019

turşulardan    0.661780

kation    0.661331

ketonlar    0.658321

Top 30 analogous words or synonyms for liqand

Article Example
Akif Əzizov Metal "üzvü" katalizdə liqandların və zəif metal-liqand rabitələrinin,
Kimya Kimyəvi birləşmələr isə daha da mürəkkəb maddələri kompleksləri yaradır.Kompleks birləşmələr isə adi mürəkkəb maddələrdən fərqlənir.Onlar iki sferadan : daxili və xarici sferadan ibarətdir.Burada mərkəzi və liqandlar olur. Mərkəzi ətrafında müəyyən sayda(əsasən:2,4,6,8) liqand olur.Liqandların sayı mərkəzi elementin koordinasiya ədədi adlanır.
Rəfiqə Əliyeva Professor R.Ə.Əliyeva qarışıqliqandlı kompleks birləşmələrin tədqiqi sahəsində geniş işlər aparmışdır. O ilk dəfə olaraq liqand-liqand qarşılıqlı təsirini müxtəlif fiziki-kimyəvi metadlarla öyrənməklə qarışıqliqandlı kompleks birləşmələrin alınmasında üçüncü komponentin seçilmə prinsipi haqqında müəyyən fikirlər irəli sürmüşdür. O təcrübi faktların analizinə əsasən müəyyən etmişdir ki, qarışıqliqandlı kompleks birləşmələrin alınmasında əgər binar sistemə əlavə edilən üşüncü komponent metala koordinasiya edərsə, onda kompleks birləşmələrin davamlığı artır, bu isə seçiciliyin artmasına səbəb olur. Əgər üçüncü komponent liqandla qarşılıqlı təsirdə olarsa, onda çox vaxt kompleksəmələgəlmə reaksiyalarının həssaslığı artmış olur.
Akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu Analitik kimya laboratoriyasında metal ionu – asidokompleks liqand – əsasi boya sistemində kompleksəmələgəlmə sahəsində geniş tədqiqat işləri başlanmışdır. Laboratoriya əməkdaşları k.e.d. professor İ.Q. Hüseynovun rəhbərliyi ilə diazin boyaları (safraninlər – safranin T, fenosafranin), etakridin əsasında bir sıra yeni əsasi azoboyalar sintez edilmiş və fotometrik reagent kimi tədqiq etmişlər.
Akif Əzizov Akif Əzizov uzun illər apardığı məhsuldar tədqiqatların nəticələrini ümumiləşdirərək 1991-ci ildə “Oliqomerləşmə və polimerləşmə proseslərinin metal-üzvi katalizində liqandların və zəif metal-liqand əlaqələrinin rolu” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş və kimya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 1984-cü ildə keçmiş SSRİ Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən baş elmi işçi, 1992-ci ildə “Kinetika və kataliz” ixtisası üzrə professor elmi adına layiq görülmüşdür.