Top 10 similar words or synonyms for konturlarının

ataraksiya    0.730791

potensiallar    0.730643

dadının    0.721007

fde    0.715731

aktivləşmiş    0.714063

haşiyələrin    0.713833

proprioseptiv    0.713604

keçiddir    0.713561

qişaların    0.707172

qızarma    0.705101

Top 30 analogous words or synonyms for konturlarının

Article Example
Dişlərin kariyesi və onun müalicəsi • dentinin konturlarının kompozit materialdan və ya şüşəionomer sementdən olan apakla bərpası;
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi Makroseysmik tədqiqatlar seysmoloji tədqiqatlarım mühüm tərkib hissələrindən biridir və zəlzələnin yer səthində təzahür effektlərinin öyrənilməsinə əsaslanır. Bu tədqiqatlar müxtəlif intensivlik qiymətlərinə malik sahələrin konturlarının müəyyən edilməsinə, seysmik rejim haqqında informasiya verilməsinə, zəlzələ ocağının parametrləri və mühitin quruluşu haqqında fikir irəli sürməyə imkan verir.
Andrea del Sarto 1509-1514-cü illərdə Andrea, Servite monastrının portikində 1285-ci ildə ölmüş Servite müqəddəsi Filippo Benizzinin həyatını əks etdirən 3 freska yaratmışdı. O, qısa bir zamanda Benizzini cüzamlı birinə geyimini verərkən, qumarbazları lənətləyərkən və qızı şeytandan qurtararkən təsvir etmişdi. Bu əsərlərin mükəmməliyi, xüsüsilə konturlarının dəqiqliyi Andreaya "Andrea senza errori" adını qazandırır. Bundan sonra o Müqəddəs Filipponun freskasını yaradır. 1514-cu ildə Andrea özünün son iki freskasını bitirir. Bunlar "Bakirənin doğuşu" və "Ədalətin alleqoriyası"dır.
Böyrək sisti Böyrək sistlərinə tez-tez rast gəlinir. Morfoloji cəhətdən onlar müxtəlif olur. Böyrək sistlərinin əksəriyyəti anadangəlmə xarakter daşıyır. Bunlara misal olaraq seroz solitar sistlər, böyrək polisistozları, böy- rək exinokokku və s. göstərmək olar.Böyrəklərin sistoz xəstəlikləri zamanı USM-də böyrəklərin ölçüsünün böyüməsi və konturlarının nahamar olması aşkar olunur. Sist dəqiq və aydın kontura malik dairəvi və oval formada, homogen daxili struktura malik törəmə kimi görünür. Bəzən paraservikal sistlərə rast gəlinır.
"Hərbi əməkdaşlıq sahəsində xidmətlərə görə" medalı "Hərbi əməkdaşlıq sahəsində xidmətlərə görə" medalı milli ornamentli ensiz lövhə ilə birgə bürüncdən tökülmüş qızılı rəngli, dairəvi formalı, diametri 35 mm olan lövhədən ibarətdir. Medalın ön tərəfində üzərində səkkizguşəli ulduz yerləşdirilmiş qalxan təsvir edilmişdir. Qalxandan yuxarıda çevrə boyunca "Azərbaycan Respublikası", ulduzun ortasında "Hərbi əməkdaşlıq sahəsində xidmətlərə görə" sözləri yazılmış, qalxandan aşağıda iki çarpazlaşdırılmış qılınc, qalxanın sol tərəfində dəfnə yarpağından, sağ tərəfində isə palıd yarpağından çələnglər yerləşdirilmişdir. Çevrənin daxili və ulduzun xarici konturlarının arasında relyefli şüalar vardır. Ulduz ağ, qılınclar gümüşü rəngdə, qalan təsvirlər isə qızılı rəngdədir. Arxa tərəfi hamar səthlidir.
Müqəddəs İsaak kafedralı Karxana işlərinə podratçı Samson Suxanov rəhbərlik edirdi, o, həmçinin Rostral sütunların və məşhur Kazan kafedralının yaradılmasında fəal iştirak edirdi. Püterlaksda olarkən, o, monolit qayaların yeni parçalama metodunu tətbiq etmişdi. Sıldırımlı qranit qayaların səthində gələcək tədarük konturlarının işarələnməsi həyata keçirilirdi. Daha sonra həmin xətt üzrə dərin dəliklər oyulur və onların daxilinə dəmir pazlar yerləşdirilirdi. Güclü işçilər şərti nişanlara uyğun olaraq pazların üzərinə eyni zamanda ağır gürzlərlə zərbə vururdular. Əməliyyat bir neçə dəfə təkrarlanırdı və materialın üzərində çatların əmələ gəlməsinə kimi davam edirdi. Pazların üzərinə üzüklərlə dəmir linglər yerləşdirilir və xüsusi möhkəm kanatlarla bərkidilirdi. Hər kanatı qırx insan öz öhdəsinə götürür və onları müxtəlif tərəfə dartaraq, sütunu yavaş-yavaş yuxarıya doğru çəkirdilər.
Qırğız ədəbiyyatı Fikir verin, XX əsrin 70-ci illərində Ç.Aytmatovun ağlına belə gəlməzdi ki, yad ölkədən olan oxucusu onun əsərləri və qəhrəmanları ilə tanış olsun. Hətta oxucular özlərini bəzi qəhrəmanların yerində də görürdülər. Çünki Ç.Aytmatov bütün əsərlərində həyat həqiqətlərini qələmə alıb, oxucuya çatdırmağa çalışır. Bunu biz həm də müəllifin Hüseynbala Mirələmova əlyazma şəklində verdiyi və tanınmış tərcüməçi Səyavuş Məmmədzadənin dilimizə çevirib oxuculara çatdırdığı «Öldürməli… Ölməli…» («Ubit – ne ubit…») hekayəsində də yaxşı görürük. Hekayənin özü, onun tərcümə dili və səviyyəsi haqqında ayrıca məqalə yazmaq fikrində olsam da, əvvəlcədən deyək ki, Çingiz Aytmatov öz hekayəsindəki hadisələrin ölkəmizdən kənarda cərəyan etdiyini göstərsə belə, onun əsas konturlarının məhz Azərbaycandan götürüldüyünü güman etmək mümkündür.
Neft və qaz yataqlarının təsnifatı Neft və qaz yataqlarının təsnifatı - İ.M.Qubkin, M.V.Abramoviç, İ.O.Brod, M.F.Mirçink, N.Y.Uspenskaya, B.Q.Babazadə, A.A.Bakirov, K.S.Maslov, K.K.Qostintsev, V.A.Qrosqeym, F.Q.Salmanov və bir çox başqa alimlər müxtəlif illərdə neft və qaz yataqlarının təsnifatlarını vermişlər. Bu təsnifatların bir çoxu struktur formalara, digərləri genetik və ya morfoloji əlamətlərə əsaslanır. M.F.Mirçink genetik prinsipə əsaslanaraq bütün yataqları üç əsas tipə ayırır: struktur, stratiqrafik və litoloji yataqlar. Struktur tip yataqlar üç qrupa (antiklinal qırışıqlarla əlaqədar yataqlar - tağ yataqları, monoklinal yataqlar, tektonik məhdud yataqlar); stratiqrafik tip yataqlar isə iki qrupa (eroziyaya uğramış gömülmüş strukturlarla əlaqədar yataqlar, gömülmüş struktur çıxıntılar və massivlərlə əlaqədar yataqlar) bölünürlər. Hər qrup öz növbəsində növlərə ayrılır. Litoloji tip yataqlara aşağıdakılar aid edilir: neftsaxlayan layın pazlaşma sərhədində yerləşən yataqlar, keçirici süxurların qeyri-keçirici süxurlara keçid sahələrinin yataqları, linzavari yataqlar, qolvari yataqlar və yuvavari yataqlar. Qeyd edilən təsnifatlardan başqa, neft və qaz yataqlarının tələdəki flüidlərin faza halı və nisbətlərinə görə (V.Q.Vasilyev, N.S.Yerofeyev və b, 1966); neft, qaz və kondensatın miqdarına görə (N.A.Yeremenko); sənaye yığımlarının sayına, faza halına, ehtiyatlarına, konturlarının münasibətlərinə və başqa əlamətlərə görə (A.Y.Kontoroviç, İ.İ.Nesterov, F.Q.Salmanov və b., 1975) və başqa təsnifatlar da məlumdur.
Jak Fresko 1994-cü ildə Fresko “Sociocyberneering İnc”ə yeni bir məzmun verdi və Venus Layihəsi adı altında yenidən başlatdı. Bu dəfə Fresko, öz baxışlarının ümumi konturlarının necə göründüyünü və işlədiyini göstərəbiləcək xeyli sayda dizayn və modellər toplamışdı və bunlar universitet və müəllimlərə paylanılan öyrədici filmlər və ədəbiyyat  vasitəsiylə qurumu tanıtmaq üçün istifadə olundu. Öyrədici materiallarına əlavə olaraq Fresko və Meadows 1990-cı illər boyunca sərbəst investisiyalar, sənaye mühəndisliyi, ənənəvi arxitektura modellənməsi və ixtira konsultasiyaları ilə layihəni dəstəklədilər. Bu dövrdə Freskonun bəzi futuristik dizaynları inkişafameyilli şirkətləri ruhlandıra bildi. Bir dəfəsində, Fresko Venus Layihəsinin Türkiyədə eksperimental şəhərcik/ tema park  tikilməsinin planları üzərində düşündüyünü iddia etmişdi. Oxşar fikir Dubai üçün də səsləndirilmişdi. 2002-ci ildə Fresko özünün əsas işini “The Best That Money Can`t Buy” (Pulun satın ala bilməyəcəyi ən yaxşı şey) adlı kitabı yayımladı. 2006-cı ildə William Gazecki Fresko haqqinda “Future by Design” adlı yarı-biografik sənədli film çəkdi hansı ki, filmdə Fresko Renessans dövrünün erudit şəxsiyəti Leonardo Da Vinçi ilə müqayisə olunurdu. 2008-ci ildə Peter Joseph Zeitgeist Addendum filmində Freskoya xüsusi yer verdi və onun gələcəyə baxışları filmdə bəhs olunan ictimai və ekolojik böhranın mümkün həlli kimi qiymətləndirdi. Bunun nəticəsi olaraq, Freskonun fikirlərini aktiv bir şəkildə yaymaqda olan və özünü Venus Layihəsinin “aktivist qolu” olaraq adlandıran Zeitgeist Hərəkatının inkişafı vüsət aldı. 2011-ci ilin aprel ayından etibarən Venus Layihəsi və Zeitgeist Hərəkatı əlaqələrini kəsdi.