Top 10 similar words or synonyms for elementləridir

xüsusiyyətidir    0.741806

götürülməklə    0.740510

səbəbləridir    0.734983

özəyidir    0.725753

komponentidir    0.725197

qayəsini    0.722218

üstünlüyüdür    0.706543

cəhətlərdir    0.702915

məşğuliyyətinin    0.702612

prinsipidir    0.698133

Top 30 analogous words or synonyms for elementləridir

Article Example
Personalın idarəedilməsinin elementləri Aşağıdakılar personalın idarəedilməsinin əsas elementləridir.
Ceyrançöl Burada yovşanlı-gəvərli yarımsəhra bitkiləri, ağ ot, topal, şivyə və xırda kolluqlardan ibarət dağ kserofit bitkiləri geniş yayılır. Meşələrdə Eldar şamı, ardıc, saqqız ağacı əsas flora elementləridir.
Qarayazı xalçaları "Qarayazı" adı ilə məşhur olan bu xalçalar, Qazax xalçaçıları arasında "Quşlu xalçası" kimi tanınır. "Qarayazı xalçaları" quruluşuna və ornament formalarına görə "Muğan xalçası"na oxşardır. Yerliyi qara rəngli olan bu xalçaların ara sahəsinin aşağı hissəsindəki uzunsov kətəbə, xalçanın mərkəzində isə ağ yerlikli göl və quş təsvirləri bu xalçanın əsas elementləridir. Həmçinin simmetriya qanunları əsasında göl və kətəbələrin yanlarına cüt-cüt yerləşdirilmiş kiçik naxışlar bu xalçanın əsas elementləridir.
De Burun sarayı İnteryerlər Venesiya güzgüləri salınmış yarımçevrəli tağların iştirakı ilə klassik motivlərlə təmtəraqlı işlənib. Divarlar dekorativ işlənmiş panellərə bölünüb. Qoşa korinf pilyastrları interyerləri bəzəyir. Otaqların kompozisiya quruluşunu açıqlayan konik kanniürlü sütunlar interyerlərin ən fəal həcmi elementləridir. Sütunlar divarlardakı ekranların qarşısını tutmur, əksinə yanlardan yerlşərək müəyyən fəza mühiti yaradırlar.
Qələvi-torpaq metal Qələvi-torpaq metallar dövri cədvəlin 2-ci qrup elementləridir: Berillium (Be), Maqnezium (Mg) Kalsium (Ca), Stronsium (Sr) Barium (Ba) və Radium (Ra). Qələvi torpaq metalları dövri cədvəldə qrup üzrə hərəkət etdikcə kimyəvi xassələrdə baş verən dəyişiklikləri izzah etmək üçün gözəl qrupdur.
Yer Hesablamalar göstərir ki, qurunun 70 faizini 1000 metrə qədər olan mütləq yüksəkliklər, okeanlarda isə 3000 metrdən 6000 metr arasında olan dərinliklər təşkil edir. Deməli, yer qabığının əsas hissəsini materiklər və okean çökəklikləri tutur. Quruda dağlar, okeanlarda isə çökəkliklər ikinci dərəcəli relyef elementləridir.
Çernoyarovun binası (Taqanroq) Taqanroq şəhəri Qreçeskaya küçəsi ev 30 ünvanında yerləşən binanın fasadında beş pəncərə vardır. Bina kərpiçdən inşa edilmişdir. Yan hissələrində yerləşən divarlardakı oəncərələr sadədir. Zirzəmiyə sahibdir. Zirzəmi hissə tünd-qəhvəyi, birinci mərtəbə açıq qəhvəyi, dekor elementləri isə ağ rəngə sahibdir. Bina mərtəbələr arası karnizə sahibdir. Pəncərələrin üzərində üçbucaq candriklər vardır. Bu isə attika elementləridir. Binanın üzəri qara suvaqla üzlənmişdir. Yan nahiyələri isə üzlənməmişdir. Əsas girişinda sandrik vardır. Həyətə giriş binanın solundandır. Burada metal qapı vardır.
Stilolitlər Stilolitlər - qonşu təbəqəyə batan (bəzən çox dərinə), üzərində sürüşmə izlərini əks etdirən, uzununa cizgilər olan və gözlə seçilən mizraq- və ya sütunvari çıxıntılar. Çıxıntı nazik gil plyonkası ilə örtülmüş olur. Süturlar-stilolit səthlərin səciyyəvi relyef elementləridir. Tez-tez əhəngdaşlarında, bəzən dolomitlərdə, nadir hallarda qumdaşlarında, kalsium-karbonatlı gil süxurlarında və argillitlərdə rast gəlirlər. Çıxıntıların ölçüsü adətən bir neçə "sm" olur, bəzən daha iri (100 "sm" və çox) çıxıntılara rast gəlininir. Adətən karbonat süxur qatının müəyyən horizontları üçün səciyyəvidir. Stilolitlər mənşəyi mübahisəlidir.     
Mənim Duyğum (kitab) Etibar Vəliyev həyatı dərindən bilən, baş verən hadisələri şairanə müşahidə edən maraqlı bir şairdir. Kövrək həyat detalları onun şeirlərinin başılaca elementləridir. Amma şairin şeirlərində həyat təkçə kövrəlməkdən ibarət deyil. Mübariz, vətənpərvərlik, vətandaşlıq ruhu, təbiətə, insana sevgi düyğuları onun yaradıcılığının baş mövzularından biridir. Bu yaxınlarda mənə təqdim etdiyi “Mənim Duyğum” şeirlər kitabını oxudum, hər vərəqdə yaşadığımız həyatın hənirtisini duydum, hər şeir parçası nə vaxtsa gördüyüm, hiss etdiyim və duyduğum hadisələri mənə xatırlatdı.
Gənc qadının portreti (İrəvani) Mütəkkə həcminin və yubkanın büküklərinin təsvir üslubları gözə çarpan realizm elementləridir. Qadın üzü daha böyük səylə təsvir edilib. O, çəhrayı-qəhvəyi və göy tonların az diqqət çəkən punktirləri ilə modelləşdirilib. Açıq-çəhrayı rəngli gülün üzərinə çəkilən yarımton həcmi yavaşca üzə çıxarır. Üzün xüsusi cazibədarlığı və canlılığı dodaq, burun, qaşlar və gözün ifadəli təqdim edilmiş cizgi elementlərinin zərif ümumi təsviri ilə verilir. Elementlərin ifadə edilməsində bu yanaşma Mirzə Qədim İrəvaninin müşahidə etmə qabiliyyəti və realistik istiqamətdə işləmə istəyini göstərir.